مجتمع مسکونی مثلث

کارفرما:سرمایه گزاری مسکن جنوب
نوع آسانسور:کششی
سرعت:۱.۶ متر بر ثانیه
تعداد:۲ دستگاه
سال ساخت:۱۴۰۱