مجتمع مسکونی

کارفرما:علی شکرالهی
نوع آسانسور:کششی
سرعت:۱ متر بر ثانیه
تعداد:۱ دستگاه
سال ساخت:۱۳۹۵