بدینوسیله از شما برای حضور صمیمانه تان در هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی استان فارس و بازدید از غرفه بهساز صنعت هگمتانه کمال تشکر را داریم،بودن شما کنار ما در آینده باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود.